Disclaimer

De informatie op deze site wordt beschikbaar gesteld door Educatieve uitgeverij Staal & Roeland.

Deze website is met uiterste zorg en aandacht door Educatieve uitgeverij Staal & Roeland samengesteld. Hoewel Educatieve uitgeverij Staal & Roeland tracht correcte, volledige en actuele informatie aan te bieden, is er een mogelijkheid tot onjuistheden of afwijkingen.

Educatieve uitgeverij Staal & Roeland zal zich inspannen om de beschikbaarheid van de website zo groot mogelijk te doen zijn alsmede om eventuele storingen zo snel mogelijk te (doen) verhelpen.

Educatieve uitgeverij Staal & Roeland is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met storingen of met de onmogelijkheid de website te kunnen raadplegen.

Niets uit de inhoud van deze website mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, opgeslagen op een intern netwerk of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij digitaal, elektronisch, mechanisch, door afdrukken/fotokopieën, opnamen of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijk toestemming van de uitgever.

Uitzondering op deze regel zijn de expliciete afspraken gemaakt in geval van een licentieovereenkomst betrekking hebbende op deze website en de producten aangeboden door Educatieve uitgeverij Staal & Roeland.

Educatieve uitgeverij Staal & Roeland sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of verband houdt met het gebruik van deze website of informatie die door middel van deze website is verkregen of die het gevolg is van beweringen, meningen en /of vertoningen, geuit in artikelen, mededelingen of andere bijdragen op deze website.

Op deze website en deze disclaimer is het Nederlandse recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.